Komunikaty i informacje
logotype

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległ porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła, które odbędzie się w dniu 21 lipca 2018 r. o godzinie 09:00 w Sali Konferencyjnej (sala 218) budynku „Sanepidu” przy ulicy Żołnierskiej 16.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej.
 4. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dnia 07 kwietnia 2018 r.
 6. Sprawozdania z działalności Członków Zarządu za rok ubiegły.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za rok ubiegły i wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań z działalności Zarządu Koła, rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
 11. Uzupełnienie składu Zarządu Koła.
 12. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu Koła na rok następny.
 13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu Koła na rok następny.
 14. Głosowanie nad wnioskami Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwał:
  • Ustalić pogotowie kasowe Skarbnika w wysokości 3000,- zł.
  • Wprowadzić elektroniczną książkę ewidencji myśliwych na polowaniu indywidualnym w obydwu obwodach w możliwie najszybszym terminie.
  • Rozszerzyć Zarząd o funkcję podłowczego w celu odciążenia łowczego w jego obowiązkach i usprawnienia pracy Zarządu.

 

 1. Dyskusja nad uchwałą w treści:

„Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Jeleń” w Olsztynie uchwala, co następuje:

 • Ustala się opłatę na rzecz zagospodarowania łowiska w wysokości 800,- zł na sezon łowiecki.
 • Myśliwy może zamienić opłatę na rzecz zagospodarowania obwodu na prace gospodarcze w łowisku.
 • Chęć wykonania prac gospodarczych, o których mowa w ust. 2, myśliwy zgłasza Łowczemu w terminie do końca czerwca bieżącego roku gospodarczego i uzgadnia z nim zakres prac na podstawie sporządzonej przez Zarząd listy potrzeb prac gospodarczych na dany sezon łowiecki (w podziale na dwa obwody).
 • Zarząd przedstawia myśliwym i aktualizuje listę potrzeb, o której mowa w ust. 3.
 • Myśliwy ma możliwość wyboru prac gospodarczych z listy potrzeb o której mowa w ust. 3., pozostałych do wykonania.
 • Z opłaty na rzecz zagospodarowania łowiska zwolnieni są członkowie Zarządu oraz myśliwi powyżej 70 roku życia.
 • Tracą moc dotychczasowe uchwały odnośnie prac gospodarczych w Kole.”

i podjęcie ww. uchwały.

 

 1. Podjęcie uchwały w zakresie trybu postępowania w przypadku, gdy zobowiązania finansowe Koła przekroczą jego możliwości finansowe, w treści:

„Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Koła, aby w przypadku, kiedy ustalone koszty odszkodowań, przekroczą możliwości finansowe Koła, zwołał Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne, na którym zostaną ustalone zasady pokrycia brakującej kwoty, z uwzględnieniem zasady równości wpłat od wszystkich członków Koła.”

 1. Wybór Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów.
 2. Wolne wnioski, sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.

 

Logowanie

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
56437
Copyright © 2018  Koło Łowieckie.  Created by Witryna - Strony internetowe